top of page
11.png

על האירוע

על האירוע

כנס תכנית קדם הראשון הינו כנס ארצי שנתי שמטרתו להעלות את נושא המורשת לסדר היום הציבורי, להגביר את המודעות לתחום ולהוביל להשתלבות פעילה בו מצד קהלים וקהילות בחברה הישראלית על כל גווניה.
 

דוברים

דוברים
elkin.jpg

זאב אלקין

שר הבינוי והשיכון, שר ירושלים ומורשת, השר המקשר בין הממשלה לכנסת

הרצוג.jpg

יצחק (בוז'י) הרצוג

נשיא המדינה

James Doe

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

James Doe

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

מרכיבי פעילות

מרכיבי פעילות מרכזיים

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-08.png

מגוון הרצאות

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-02.png

שולחנות עגולים

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-03.png

הצגת אתגר
נשיא המדינה

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-13.png

אסטרטגיות לאומיות

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-19.png

פאנלים

סדר יום

סדר יום

במהלך יום הפעילות יתקיימו מכלול רחב של אירועים ותהליכי עבודה בהשתתפות הקהל לרבות פאנל, שולחנות עגולים ועוד. הפעילות תובל על ידי עמיתי תכנית קדם מתוך מטרה לייצר תוכניות עבודה יישומיות לקידום המורשת בסדר היום הלאומי.
 

התכנסות וכיבוד קל

8:30

דברי פתיחה וברכות

9:30

הצגת אתגר הנשיא

10:00

הפסקה קצרה

10:40

פאנל: אתגרים המדיניות הלאומית למורשת תרבות

11:00

הצגת אתגרים וסוגיות שיידונו במושבים השונים

11:50

הפסקת צהריים

12:00

מושב ראשון - -  <<<  שם המושב, שם המושב >>>

13:00

חדר 3

חדר 2

חדר 1

הפסקה קצרה

14:45

מושב שני - -  <<<  שם המושב, שם המושב >>>

15:00

חדר 5

חדר 4

סיכום יום הפעילות והצגת תובנות מרכזיות מהחדרים

16:40

שולחנות עגולים

השולחנות העגולים

שם חדר 3

<< תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור תיאור  תיאור  >>

מובילי החדר 

<< מוביל 1 >>, << מוביל 2 >> ,

<< מוביל 3 >>

שם חדר 6

<< תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור תיאור  תיאור  >>

מובילי החדר 

<< מוביל 1 >>, << מוביל 2 >> ,

<< מוביל 3 >>

שם חדר 2

<< תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור תיאור  תיאור  >>

מובילי החדר 

<< מוביל 1 >>, << מוביל 2 >> ,

<< מוביל 3 >>

שם חדר 5

<< תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור תיאור  תיאור  >>

מובילי החדר 

<< מוביל 1 >>, << מוביל 2 >> ,

<< מוביל 3 >>

שם חדר 1

<< תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור   תיאור   תיאור  תיאור תיאור  תיאור  >>

מובילי החדר 

<< מוביל 1 >>, << מוביל 2 >> ,

<< מוביל 3 >>

לפרטים נוספים
 

היחידה לפיתוח מנהלים

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 

972-8-6479801+    

KEDEM@BGU.AC.IL     

www.kedem.bgu.ac.il     

bottom of page