top of page

ועדת ההיגוי

זאב מרגלית

חבר ועדת ההיגוי

אדריכל, מנהל אגף שימור ופיתוח

PDAN4879.JPG

רשות הטבע והגנים

אדר' שירה שפירא

יו"ר ועדת ההיגוי ומנהלת המיזם

סגנית ראש אגף בכיר מורשת ומנהלת תשתיות מורשת

שירה שפירא.jpeg

משרד ירושלים ומורשת

תמר טוכלר

חברת ועדת ההיגוי

סמנכלית   ומנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

PDAN4916.JPG

עמי שחר

חבר ועדת ההיגוי

מנהל מינהל שימור

רשות העתיקות

PDAN4874.JPG

מנהלי תכנית המנהיגות 

ד"ר אלון ליסק

מנהל אקדמי

מרצה בכיר, המחלקה למנהל עסקים

PDAN4939.JPG

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' מוסי רוזנבוים

חבר ועדת ההיגוי

משנה לדיקן, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

מוסי רוזנבויים.jpg

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רם שואף

יועץ מורשת

אדריכל שימור אזור דרום ומנחה אקדמי במינהל שימור 

4541 kedem icons 80pt Light Blue Negative-04.png

רשות העתיקות

bottom of page