top of page

ועדת ההיגוי

זאב מרגלית

חבר ועדת ההיגוי

אדריכל, מנהל אגף שימור ופיתוח

PDAN4879.JPG

רשות הטבע והגנים

אדר' שירה שפירא

יו"ר ועדת ההיגוי ומנהלת המיזם

סגנית ראש אגף בכיר מורשת

שירה שפירא.jpeg

משרד ירושלים ומורשת

תמר טוכלר

חברת ועדת ההיגוי

סמנכלית   ומנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים

PDAN4916.JPG

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

עמי שחר

חבר ועדת ההיגוי

PDAN4874.JPG

רשות העתיקות

מנהלי תכנית המנהיגות 

ד"ר אלון ליסק

מרצה בכיר, המחלקה למנהל עסקים

מנהל אקדמי

PDAN4939.JPG

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' מוסי רוזנבוים

חבר ועדת ההיגוי

משנה לדיקן, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

מוסי רוזנבויים.jpg

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יוסי שביט

מרכז התכנית

מנהל מרכז בנג'יס ליזמות וחדשות

PDAN4671.JPG

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מנחים

אמיר ידלין

מנחה

מחזור א

תכנית קדם

אמיר ידלין (3).jpg

אילה אלון

מנחה

מחזור ב'

תכנית קדם

PDAN4747.JPG

מרצים (רשימה חלקית)

 • ד"ר אלון ליסק  - מנהיגות

 • ד"ר אופיר עבו – יחסים בין-קבוצתיים בישראל

 • רעות מרציאנו – חקר ופיתוח מדיניות

 • ד"ר אילנה שפייזמן – חקר מדיניות

 • פרופ' מוסי רוזנבויים – כלכלה

 • פרופ' יניב פוריה – תיירות מורשת

 • יעל אלף – ניהול מורשת

 • ד"ר ענב פרידמן – שיווק חברתי

 • רפי ברזילי – תקשורת פוליטית

 • אלעד דרמון – תקשורת דיגיטלית

 • ד"ר גל אלון – שיתוף הציבור

 • אלס שילמן – כלכלה התנהגותית

 • רותי ליברטי – שימור מורשת

 • יעל במברגר – המסרה

 • ד"ר גרניט אלמוג-ברקת – מנהיגות וחזון אישי

 • פרופ' אמנון בר-אור - שימור

bottom of page